BİLECİK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi Kantin İhalesi Duyuru ve Şartnamesi

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi Kantin İhalesi Duyuru Ve Şartnamesi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü


MADDE-1:        İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin Adı

: ErtuğrulgaziLisesi Müdürlüğü

Adres

: ErtuğrulgaziMh. Ertuğrulgazi Cad.No:6 BİLECİK

Telefon

: 228 212 1146

 

OKULUN ADI

AYLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT
%3 (9 Aylık Bedel üzerinden)

İHALE TARİHİ

SAAT

ErtuğrulgaziLisesi Müdürlüğü

800.00 TL

216.00 TL

19/11/2014

14:00MADDE-2: İhale ile ilgili Bilgiler :

 İhaleye katılmak isteyen istekliler  %3 geçici teminatı Bilecik Muhasebe Müdürlüğü Emanet hesabına  yatırmak zorundadırlar. İşin yapılma yeri, teslim alma ve teslim etme şekil ve şartlar İhale şartnamesinde ve özel şartlarda belirtilmiştir.İhaleyi alan kişiler yer teslimi yapılmadan %6 kesin teminatlarını yatırmak zorundadırlar.

İhale Usulü : Kantin İhalesi; M.E.B. 9 Şubat 2012  tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 8/9/1993 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  51. maddesinin  birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü yapılacaktır.

İhalenin Yapılacağı Adres     :Bilecik ErtuğrulgaziLisesi
İhale Tarihi                            : 19/11/2014
İhale Saati                             : 14:00

MADDE-3: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler:

1.    İhaleye gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler kabul edilecektir.

2.    İhaleye katılmak isteyen istekliler  %3 lük geçici teminatı Bilecik Muhasebe Müdürlüğü Emanet hesabına yatırmak zorundadırlar.

3.    İkametgah belgesi (aslı) son bir ay içerisinde alınmış olacaktır.

4.    Nüfus Cüzdanı ve arkalı önlü fotokopisi

5.    Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (aslı) son altı ay içerisinde alınmış olacaktır.

6.    Öğrenim belgesi

7.    Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık raporu (Akciğer grafiği ekli)

8.    Milli Eğitim Bakanlığı 9 Şubat 2012  tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinin (4) bendine göre, ihaleye katılımcılardan,5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı  Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır.Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranacaktır.

9.    İlgili esnaf odasından alınacak, adına kayıtlı okul  kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama bulunmadığına dair  belge (Aslı)

10. İhale Şartnamesi (İlgili Okul Müdürlüğünden temin edilecek)

11. Teklif Mektubu (İlk teklifler kapalı zarf usulü daha sonraki teklifler açık arttırma usulüyle 10.00 (On) TL ve katları ile yapılacaktır.)

 

MADDE 4- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca okulun huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık, temizlik vb. gibi özelliklerini koruyup gözetecek güvenirlilikteki kişilere kiraya vermeye yetkilidir. İhale komisyonu bu gerekçelere bağlı olarak ihaleye vermeme durumunda gerekçe açıklamak zorunda değildir.
 İhaleye katılanların ihale komisyonunca evrakları incelenerek ihaleye katılmaya uygun görülen kişilerin teklifleri yazılı olarak almak üzere ihaleye kabul edilir. İhale komisyonunca ihaleye katılması uygun görülmeyen kantin işletmek için uygun yeterlilikte olmayan şahıslar ihale odasından çıkartılır. İhaleye katılması uygun görülen kişilerden yazılı teklif alınarak ihale sonuçlandırılır.

MADDE 5-  Bu ilan,  12/11/2014 günü saat 13:30’dan , 19/11/2014  günü saat 14:00’e kadar , İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda ,  Okul Müdürlüğü İlan Panosunda, Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yayınlanacaktır ve ilan edilecektir.
                                                           
MADDE 6- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler  3. maddede yer alan belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı gün saat olan  14:00’akadar ErtuğrulgaziLisesi Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde teslim edeceklerdir. Bununla ilgili olarak iştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir.                                      
   
MADDE-7: Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması: Usulüne uygun olarak hazırlanmış Teklif Mektubu ve istenilen belgelerin ihale tarihi 19/11/2014 ve saati 13:55’e kadar komisyona elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta kanalı ile ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, katılımcı veya vekili (Noterden vekaletname ibrazı olan) tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müracaat Zarfının Hazırlanması: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesinde açıklandığı şekilde bu şartnamenin 3.Maddesinde istenilen evraklar ve teklif mektubu tam ve eksiksiz olarak büyük bir zarfa konularak kapatılacak ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak zarfın kapatılan ağzı istekli tarafından imzalanacaktır.

Tekliflerin Sunulması: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı 50. Maddesi hükmü gereğince komisyon tarafından bir veya daha fazla istekliden kapalı zarf usulü teklif alınarak ve son teklifler üzerinden anlaşma sağlamak suretiyle yapılır. Kapalı Zarf Usulü ile yapılan artırma ihalelerinde geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklifi veren istekli ile bu üç teklif ile aynı olan teklifler olması durumunda bu istekliler de dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son teklifleri alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus komisyonca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

 

MADDE-8: İhaleye Katılamayacak Olanlar:

1.    İhaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların ikinci  dereceye kadar kan ve kayın hısımları katılamazlar.

2.    Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

3.    Daha önce her hangi bir okulun kantin ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.

4.    Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işleticiler ihaleye katılamazlar. İdare tarafından 1 yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağı alanlar.

5.    Kantin Sözleşmesini süre olarak uzatma hakkı olduğu halde süre uzatımı hakkını kullanmayan işletici aynı okulun yapılacak olan ilk ihalesine katılamaz.

MADDE-9: İhaleye Katılacaklar: İhaleye sadece gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılabilirler.

MADDE-10: Teminatın Geri Verilmesi :

Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta içerisinde kendilerine iade edilecektir.
Kati Teminat: İhaleyi kazanan işleticiden aylık kiranın 9 ile çarpılması sonucu bulunacak yıllık sözleşme bedelinin % 6 sı kadar kesin teminat alınacak olup, kesin teminat sözleşme imzalanmadan önce Bilecik Muhasebe Müdürlüğü Emanet hesabına  okul adı ve kiralanacak yerin cinsi (kantin) belirtilerek nakit olarak yatırılacaktır. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler kati teminat olarak kabul edilecektir.)

MADDE-11: Özel Hükümler:

1.    Sözleşme süresi ihale kararının işleticiye tebliğ tarihinden itibaren 12 aylık süreyi kapsar.

2.    Yıllık kira bedeli aylık kira bedelinin (9) dokuzla çarpılması sonucu bulunacak miktardır.

3.    İstekli sözleşme imzaladıktan sonra gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu kanıtlayan belgeyi ilgili Odaya kayıt olduğuna dair belgeyi l (bir) ay içerisinde Okul Aile Birliğine ibraz edecektir.

4.    İhaleyi kazanan işletmeci, İhale kararı kendisine tebliğinden sonra kantin işletmeciliğinden vazgeçtiği, 7(yedi) iş günü içinde gerekli şartlan yerine getirip sözleşmeyi imzalamadığı takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı ve sözleşmeyi imzalamakla birlikte ilk altı ay içinde işletmecilikten vazgeçtiği yada sözleşmeyi feshettiği taktirde ise yatırmış olduğu kesin teminatı (yıllık kira bedelinin % 6´sı) iade edilmeyerek idareye gelir  kaydedilir.  Bu durumda ihale idare tarafından belirlenecek bir tarihte yeniden yapılacaktır.

5.    İhale komisyonu tarafından ihale kararı, karar tarihinden 15 gün içerisinde ita amirine onaylatılır veya iptal edilebilir.

6.    Yaz tatilinde (Haziran, Temmuz, Ağustos) kira alınmayacaktır.

7.    Okul kantinlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından üretim izni bulunan firmaların ürettiği su, süt, ayran, yoğurt, ,sucuk,meyve sebze suyu ile tane meyve, simit, ,poğaça, sandviç, tost, bisküvi grubu, çikolata grubu ve bunun gibi ürünleri satılması gerekmektedir.

8.    İhaleyi kazanan işletici kantini bizzat çalıştıracak olup, hiçbir surette devir veya temlik yapamaz.

9.    İş bu İhale Şartnamesinden doğacak anlaşmazlıklarda Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

10. Okulumuz kantininde ihtiyaç duyulan müştemilat, kantini kiralayan şahıslar tarafından tamamlanacak olup okul idaresi müştemilat ve demirbaşlardan hak talep edemez.

1.    11.  Kira paylarının ödenmemesi ve şartnameye aykırı eylemlerde ihaleyi kazanan kişiler ile yapılan sözleşme kayıtsız şartsız tek taraflı olarak fesholunur.

MADDE 12 – Kira Ödemeleri
   1) Kira gelirinin %3’ü, üçer aylık dönemler hâlinde, takip eden ayın yirmisine kadar Hazineye arz bedeli olarak kiracı tarafından defterdarlık  hesabına yatırılacaktır.
   2) Kira gelirinin Hazineye ödenmesi gereken arz bedeli düşüldükten sonra kalan net  tutarın % 80’i birliğin, %  20’u ise il millî eğitim müdürlüğünün banka hesabına aktarılacaktır.
MADDE-13 – Ödemeler Milli Eğitim Bakanlığının Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve eki sözleşmeye göre yapılacaktır.

MADDE-14- Kantinin elektrik,su,ısınma gibi giderleri yüklenici tarafından ilgili mevzuatına uygun olarak yatırılacaktır.

MADDE-15- Bu ihaleye giren ve ihale uhdesinde kalan yüklenici bu ilanda belirtilen şartların yanında okul müdürlüğünce belirlenmiş olan özel şartları da kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE-16 : Sözleşme Feshi:
      İdare bu şartname ve Ek-2 sözleşmede hususlara uymayan işleticinin sözleşmesini fesih eder ve kati teminatını idareye gelir kaydeder. İhale üzerinde bırakılan kişinin bu şartname ve ek-2 sözleşmedeki hususları yerine getirmemesi durumunda sözleşme kendiliğinden fesih olur. Bu durumda ihaleyi kazanan kişi hiçbir hak talep edemez.

MADDE-17: İşbu şartname ve eklerinde yazılı bulunmayan hususlarda 2886 Sayılı İhale Kanunu ve 16/12/1984 tarih ve 18607 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Devlete Ait Taşınmaz Mal, Satış, Trampa, Kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Aynı Hak Tesis, Ecri misil ve tahliye yönetmeliği hükümleri uygulanır.

MADDE-18: Şartname ile ilgili dosya bedeli olan 100.00 TL Bilecik Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra  okul müdürlüğünden temin edilecektir. İhaleye girecek istekliler için, ihalesi yapılacak okul müdürlüğünden şartnameyi almak zorunludur.

MADDE-19: Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ita amirinin onayına bağlıdır.

İHALE KOMİSYONU
İLAN OLUNUR.

Hürriyet Mahallesi Üniversite Sokak No5 Merkez BİLECİK - 0 (228) 280 11 00 / 0 (228) 280 11 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.